LCS-Polska

Audyt wewnętrzny ISO 9001

Audyt wewnętrzny stanowi jeden z wymogów normy ISO 9001. Osoba przeprowadzająca audyt, posiadająca niezbędne uprawnienia, w tym certyfikat, jak i oczywiście wymaganą wiedzę, przeprowadza w firmie nie kontrolę, lecz właśnie audyt. Jako, że nie jest to kontrola, audyt zostaje wcześniej zakomunikowany, zaplanowany. Zadaniem audytora wewnętrznego jest sprawdzenie, zbadanie wybranych obszarów firmy, które podlegają Systemowi Zarządzania Jakością. LCS Consulting specjalizuje się w wykonywaniu tego typu audytów. ISO 9001.

 

Sam audyt wewnętrzny często obarczony jest negatywnymi emocjami, związanymi z postrzeganiem go, właśnie jako kontrolę. Tymczasem przedstawienie zakresu audytu, jego przeprowadzenie, pozwala na ujawnienie ewentualnych błędów i niedociągnięć, a następnie wdrożenie działań poprawczych, które finalnie prowadzą do zachowania wszystkich instrukcji i zapisów zawartych w Systemie Zarządzania Jakością.

 

Z definicji audytu wewnętrznego wynika, iż musi się ów charakteryzować systematycznością. Nie jest to zatem zdarzenie ani jednorazowe, ani też przypadkowe. Audyt winien mieć charakter ciągły i zaplanowany. Przeprowadzany jest co jakiś czas, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Częstotliwość jego przeprowadzania zależna jest od badanego obszaru, wyników przeprowadzonych wcześniej audytów, a także indywidualnego zapotrzebowania przedsiębiorstwa. Niektóre obszary wymagają badania raz na kwartał, inne raz na sześć miesięcy. Większa częstotliwość przeprowadzania audytów wewnętrznych najczęściej zachodzi w tych obszarach, w których pojawiało się najwięcej błędów czy też było zgłaszanych najwięcej reklamacji.

 

Kolejno audyt wewnętrzny musi cechować się niezależnością. Audytor nie powinien swoją oceną obejmować obszarów, nad którymi samodzielnie sprawuje kontrolę. Może być w takim wypadku nieobiektywny, zbyt pobłażliwy bądź też zbyt negatywnie nastawiony do wykrytych problemów. Nadto niestosowność przeprowadzania audytu w obszarze, nad którym sprawuje się kontrolę, wynika często z niemożności dostrzeżenia błędów, z którymi ma się do czynienia na co dzień, i jakie w tym wypadku mogą zostać uznane za standard.

 

Audyt wewnętrzny ISO 9001 wedle definicji jest także procesem udokumentowanym. Oznacza to, iż z przeprowadzanych badań muszą zostać sporządzone odpowiednie notatki, zapisy. Dokumentacja z planowania, przygotowania oraz przeprowadzenia audytu. Wszystkie formularze, zapisy, zdjęcia i wszelkiego rodzaju notatki są niezbędne, by na zakończenie audytu wykonać raport.